JAF MashineBuy

Tim Ahrens, 2005
OpenType, 12 styles

Mashine Extralight

Mashine Light

Mashine Regular

Mashine Semibold

Mashine Bold

Mashine Extrabold

Mashine Rounded Extralight

Mashine Rounded Light

Mashine Rounded Regular

Mashine Rounded Semibold

Mashine Rounded Bold

Mashine Rounded Extrabold